022112 08491F 0F7835 2B1C07 53350F 7C511A AA501E AC7F3B

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...من ماهی می شوم

Posted by
talaa (iran, Iran) on 14 October 2009 in People & Portrait.

دروغ دیواری است
که هر صبح آجرهایش را می چینی
بنای بی حواس من!
در را فراموش کرده ای

آب تا گردنم بالا آمده
آجرها تا گردنم بالا آمده
آب تا لبهایم بالا آمده
...آب بالا آمده

من اما نمی میرم
...من ماهی می شوم


گروس عبدالملکیان

Canon EOS 450D 5/2 seconds F/6.3 ISO 100 34 mm
 

Canon EOS 450D
5/2 seconds
F/6.3
ISO 100
34 mm